സഹായം

ഗ്നോമിനായുള്ള സഹായം പ്രദര്‍ശിനി

ഗ്നോമിനായുള്ള സഹായ പ്രദര്‍ശിനിയാണ് യെല്‍പ്. ഇത് സ്വതേയുള്ല മല്ലാര്‍ഡ് പ്രദര്‍ശിനിയാണ് എന്നാല്‍ ഇതിന് ഡോക്ബുക്ക്, ഇന്‍ഫോ, മാന്‍, എച്ടിഎംഎല്‍ പ്രമാണങ്ങള്‍ എന്നിവ കാണിക്കാനും കഴിയും.

തിരയല്‍, അടയാളവാക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ഇതില്‍ എഡിറ്റര്‍ മോഡും ഉണ്ട്, അത് മല്ലാഡ് പ്രമാണങ്ങള്‍ തിരുത്തുമ്പോള്‍ എഡിറ്റോറിയല്‍ കമന്റുകളും റിവിഷന്‍ അവസ്ഥകളും കാണിക്കുന്നു.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.1 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 25.

App is translated

This app is available in your language.