बिल्डर

An IDE for GNOME

बिल्डर लागि एक सक्रिय रुपमा विकसित विकास विकास वातावरण हो। यसले आवश्यक जिनोम टेक्नोलोजीहरू जस्तै GTK +, GLib, र जिनोम एपिआईहरूको लागि एकीकृत समर्थन जोड्दछ जुन कुनै पनि विकासकर्ताले सङ्कलन गर्नेछ, जस्तै सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ र स्निपेटहरू।

तपाईं हरेक छ महिनामा जिनोम को प्रत्येक नयाँ रिलीज संग बिल्डरको अनुमानित रिलीजहरूमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।

विशेषता:

  • धेरै भाषाहरूको लागि सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङमा निर्मित
  • क्ल्याङ्ग आधारित स्वत: पूरा, सिद्ध हाइलाइटिङ, र निदान
  • पायथोनमा आधारित स्वत: पूरा, अर्थशास्त्र हाइलाइटिङ, र निदान
  • सि, पायथोन, भाला, and एक्सएमएल को लागी स्वत: इन्डेन्टेशन समर्थन

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.2 released on २०२१ नोभेम्बर १६.

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.