ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਰ

ਦੋ-ਪੜਾਵੀਂ ਕੋਡ ਬਣਾਓ

ਦੋ-ਪੜਾਵੀਂ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਫੀਚਰ:

  • ਸਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ/ਗਿਣਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ/ਸਟੀਮ ਢੰਗ ਸਹਾਇਕ
  • SHA-1/SHA-256/SHA-512 ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸਹਾਇਕ
  • ਕੈਮਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੋਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ
  • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲਾਕ ਕਰੋ
  • ਸੋਹਣਾ UI
  • ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ FreeOTP+, andOTP ਤੋਂ/ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਲਵੋ/ਬਹਾਲ ਕਰੋ

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 4.0.3 released on 26 ਮਾਰਚ 2021.

App is translated

This app is available in your language.