ਸੈਟਿੰਗ

ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ

ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਦਰ ਹੈ।

Get involved

Get to know us

More Information

App is translated

This app is available in your language.