ਗਨੋਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਗਨੋਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਣਿਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਹਿਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਲਾਗਰਿਥਮਿਕ, ਫਕਟੋਰੀਅਲ, ਤਿਕੋਣ-ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੋਡੀਊਲ ਵਿਭਾਜਨ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਰਲਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਇਕਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੋਡ ਕਈ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਦੋਹਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਿਕ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੋਡ ਆਮ ਬੇਸ (ਬਾਈਨਰੀ, ਓਕਟਲ, ਡੈਸੀਮਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ), ਬੂਲੀਅਨ ਐਲਜਬਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਪੂਰ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਕੋਡ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021.

App is translated

This app is available in your language.