ਗਨੋਮ ਅੱਖਰ

ਅੱਖਰ ਖਾਕਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਕਰੈਕਟਰ (ਅੱਖਰ) ਅਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਾਮ-ਚਿੰਨ੍ਹ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Get involved

Explore the interface

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.