ਚੀਜ਼

ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ-ਕੈਮ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗਰਾਫਿਕਸ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ

ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ-ਕੈਮ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਬਰੱਸਟ ਮੋਡ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਲਟੀ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੱਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ!

ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ ਜੀਸਟਰੀਮਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵਿਡੀਓ ਉੱਤੇ ਮੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.0 released on 16 ਸਤੰਬਰ 2020.

App is translated

This app is available in your language.