ਸੰਪਰਕ

ਗਨੋਮ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮੈਨੇਜਰ

ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 29 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.