ਡਿਸਕਾਂ

ਗਨੋਮ ਲਈ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੂਲਤ

ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਾਂ।

ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ SMART ਡਾਟਾ ਵੇਖ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਭੌਤਿਕ ਡਿਸਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਾ ਅਤੇ USB ਸਟਿੱਕਾਂ ਲਈ ਈਮੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Get involved

Explore the interface

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਢੰਗ

Get to know us

More Information