ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ

ਗਨੋਮ ਇਕਸਟੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ

ਗਨੋਮ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 19 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.