ਪੋਲਾਰੀ

Talk to people on IRC

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਿਲੇਅ ਚੈਟ (IRC) ਕਲਾਂਇਟ ਹੈ, ਗਨੋਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 20 ਸਤੰਬਰ 2021.

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.