ਟਰਮੀਨਲ

ਕਮਾਂਡ ਲਾਇਨ ਵਰਤੋਂ

ਗਨੋਮ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮਰੂਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਕਸ ਸੈੱਲ ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਾਂ, ਕਈ ਟੈਬਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.