ਮੌਸਮ

ਮੌਸਮ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੇਖੋ

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਨੋਮ ਸ਼ੈੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.