ਗਨੋਮ ਘੜੀ

ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਂ, ਅਲਾਰਮ, ਸਟਾਪਵਾਚ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੜੀ, ਅਲਾਰਮ, ਸਟਾਪ-ਵਾਚ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਟੀਚੇ:

  • ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੇਖਾਓ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ
  • ਠੀਕ ਸਟਾਪ-ਵਾਚ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਮਾਪੋ
  • ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਓ

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.0 released on 23 ਮਾਰਚ 2021.

App is translated

This app is available in your language.