ਸੀ-ਹਾਰਸ

ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ

ਸੀ-ਹਾਰਸ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗਨੋਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸੀ-ਹਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ PGP ਕੁੰਜੀਆਂ, SSH ਕੁੰਝੀਆਂ, ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸਰਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ-ਰਿੰਗ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 29 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.