ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਸਕੈਨਰ

ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ

ਲਿਖਤ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਾ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, PDF ਵਜੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਸਕੈਨਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ SANE ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.5 released on 22 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.