ਮਦਦ

ਗਨੋਮ ਲਈ ਮਦਦ ਝਲਕਾਰਾ

ਯੈਲਪ ਗਨੋਮ ਲਈ ਮਦਦ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਮਲਾਰਡ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ DocBook, info, man, ਅਤੇ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖੋਜ ਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਣ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.1 released on 25 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.