பிளாங்கெட்

வெவ்வேறு ஒலிகளை கேள்

வெவ்வேறு ஒலிகளை கேட்டு, உங்கள் கவனத்தை மேம்படுத்தி உற்பத்தித்திறனை அதிகரியுங்கள். அல்லது இரைச்சலான ஒரு இடத்தில், தூங்குவதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 0.5.0 released on 28 செப்டம்பர், 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.