గ్నోమ్ గణని

బీజీయ, శాస్త్రీయ లేదా ఆర్ధిక గణనలను ప్రదర్శించు

గ్నోమ్ గణని గణిత సూత్రాలను పరిష్కరించే అనువర్తనం. ముందు అది సాధారణ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ల గణనిగా కనిపించినప్పటికీ, మీరు అధునాతన, ఆర్థిక, లేదా ప్రోగ్రామింగ్ రీతికి మారవచ్చును.

అధునాత గణని చాలా ఆపరేషన్లకు తోడ్పాటునిచ్చును: లాగర్థెమ్స్, ఫాక్టోరియల్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ మరియు హైపర్‌బోలిక్ ఫంక్లన్లు, మాడ్యులస్ డివిజన్, సంక్లిష్ట సంఖ్యలు, యాదృశ్టిక సంఖ్యలను పుట్టించుట, ప్రైమ్ ఫాక్టోరైజేషన్ మరియు యూనిట్ కన్వర్షన్.

ఆర్ధిక రీతి చాలా గణలకు తోడ్పాటునిచ్చును, సాధారణ వడ్డీ, ప్రస్తుత మరియు భవిష్య విలువ, డబుల్ డిక్లైనింగ్ మరియు స్ట్రైట్ లైన్ డిప్రిసియేషన్, మరియు ఇంకా చాలా.

ప్రోగ్రామింగ్ రీతినందు కామన్ బేసెస్ మధ్యన కన్వర్షన్ (బైనరీ, ఆక్టల్, డెసిమల్, మరియు హెక్సాడెసిమల్), బూలియన్ ఆల్జీబ్రా, ఒన్స్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంటేషన్, కారక్టర్ టు కారక్టర్ కోడ్ కన్వర్షన్, మరియు ఇంకా.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30 ఏప్రిల్, 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.