చీజ్

సరదా గ్రాఫికల్ ప్రభావాలను వాడి వెబ్‌క్యామ్‌తో ఫోటోలను మరియు వీడియోలను తీయండి

ఫొటోలను మరియు వీడియోలను తీయుటకు చీజ్ మీ వెబ్‌కామ్‌ను ఉపయోగించును, మరియు ఫాన్సీ స్పెషన్ ఎఫెక్ట్స్‌ను వాటిపై వర్తింపచేసి ఇతరులతో పంచుకోనిస్తుంది.

బర్స్ట్ రీతినందు పలు ఫోటోలను త్వరితంగా వరుసగా తీయవచ్చు. మీ కావలసిన ఫోజులో, ఫ్లాష్ కోసం ఆగి ఫోటో తీసుకొనుటకు కౌంట్‌డౌన్ ఉపయోగించండి.

ఫోటోలకు మరియు వీడియోలకు ఫాన్సీ ప్రభావాలను వర్తింపచేయుటకు చీజ్ GStreamer ఉపయోగించును. చీజ్‌తో సులువుగా మీవి, మీ స్నేహితులవి, మీ పెంపుడు జంతువులవి మీకు కావలసినట్లు ఫోటోలు తీసుకొని ఇతరులతో పంచుకొనవచ్చు.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.0 released on 16 సెప్టెంబర్, 2020.

App is translated

This app is available in your language.