పొలారి

Talk to people on IRC

గ్నోమ్ తోటి ఏకీకరించిన ఒక తేలికైన ఇంటర్నెట్ రిలే ఛాట్ (ఐఆర్‌సి) కక్షిదారు; ఇది తేలికైన మరియు అందమైన అంతరవర్తితో, మీ సంభాషణలపై దృష్టి కేంద్రీకరించేలా చేస్తూంది.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 20 సెప్టెంబర్, 2021.

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.