టెర్మినల్

ఆదేశ లైనును ఉపయోగించండి

గ్నోమ్ టెర్మినల్ అనునది టెర్మినల్ ఎమ్యులేటర్ ఇది ఉపయోగించి యునిక్స్ షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏక్సెస్ చేయవద్దు అది మీ వ్యవస్థ నందలి ప్రోగ్రామ్లను నడుపుటకు ఉపయోగించవచ్చు.

ఇది చాలా ప్రొఫైళ్ళతు తోడ్పాటునిచ్చును, పలు టాబ్లు మరియు చాలా కీబోర్డ్ లఘువులను ఇంప్లిమెంట్ చేయును.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.