గ్నోమ్ గడియారాలు

ప్రపంచ సమయాలకు,అలారాలకు, స్టాప్‍వాచ్ ఇంకా సమయకానికి ఉపయోగపడే గడియారాలు

సాధారణ మరియు సొగసైన గడియారపు అనువర్తనం. ఇది ప్రపంచ గడియారాలు, అలారమ్లు, స్టాప్‌వాచ్ మరియు టైమర్ కలిగివుంది.

లక్ష్యాలు:

  • ప్రంపంచం నందలి విభిన్న పట్టణాల సమయం చూపును
  • మిమ్ముల్ని మేల్కొలపడానికి అలారమ్ అమర్చును
  • ఖచ్చితమైన స్టాప్‌వాచ్‌తో గడిచినకాలాన్ని లెక్కగడుతుంది
  • మీ ఆహారం వండటానికి సరైన సమయం అమర్చుతుంది

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.0 released on 23 మార్చి, 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.