Apostrophe

Edit Markdown in style

Focus on your writing with a clean, distraction-free markdown editor.

Features:

 • An UI tailored to comfortable writing
 • A distraction-free mode
 • Dark, light and sepia themes
 • Everything you expect from a text editor, such as spellchecking or document statistics
 • Live preview of what you write
 • Export to all kind of formats: PDF, Word/Libreoffice, LaTeX, or even HTML slideshows

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Manuel Genovés

  He/him

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.6.3 phát hành vào 29 thg 4, 2022.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Apostrophe
 • Linux
 • Office

Select Language