Biblioteca

Read GNOME documentation offline

Biblioteca lets you browse and read GNOME documentation. Among other things, Biblioteca comes with

  • Offline documentation
  • Web browsing
  • Tabs
  • Dark mode support
  • Fuzzy search
  • Mobile / adaptive

Muốn tham gia

Xem giao diện

Biblioteca main window with GTK 4 docs selected

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.3 phát hành vào 20 thg 3, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Biblioteca
  • Development
  • Linux

Select Language