Máy

Ảo hóa trở nên đơn giản

Select an operating system and let Boxes download and install it for you in a virtual machine.

Features:

 • Download freely available operating systems
 • Automatically install CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, and Ubuntu
 • Create virtual machines from operating system images with a couple of clicks
 • Limit the resources (memory and storage) your virtual machines consume from your system
 • Take snapshots of virtual machines to restore to previous states
 • Redirect USB devices from your physical machine into virtual machines
 • 3D acceleration for some of the supported operating systems
 • Automatically resize virtual machines displays to the window size
 • Share clipboard between your system and virtual machines
 • Share files to virtual machines by dropping them from your file manager into the Boxes window
 • Setup Shared Folders between your system and virtual machines

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 18 thg 3, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Boxes
 • Development
 • Emulator
 • Linux
 • Máy
 • System

Select Language