Cartridges

Launch all your games

Cartridges is a simple game launcher for all of your games. It has support for importing games from Steam, Lutris, Heroic and more with no login necessary. You can sort and hide games or download cover art from SteamGridDB.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.3 phát hành vào 29 tháng 8, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Bottles
 • Cartridges
 • Flatpak
 • Game
 • Gaming
 • Heroic
 • Itch
 • Launcher
 • Legendary
 • Linux
 • Lutris
 • Retroarch
 • Steam