Chess Clock

Time games of over-the-board chess

Chess Clock is a simple application to provide time control for over-the-board chess games. Intended for mobile use, players select the time control settings desired for their game, then the black player taps their clock to start white's timer. After each player's turn, they tap the clock to start their opponent's, until the game is finished or one of the clocks reaches zero.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.6.0 phát hành vào 27 thg 9, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • BoardGame
  • Chess Clock
  • Game
  • Linux

Select Language