Switcheroo

Convert and manipulate images

Convert between different image filetypes and resize them easily.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Converting sample image from PNG to HEIF
Converting multiple sample images from SVG to HEIF

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.2.0 phát hành vào 19 thg 4, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Graphics
  • ImageProcessing
  • Linux
  • Switcheroo
  • Utility

Select Language