Curtail

Compress your images

Optimize your images with Curtail, a useful image compressor that supports PNG, JPEG, WebP and SVG file types.

It supports both lossless and lossy compression modes with an option to whether keep or not metadata of images.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.10.0 phát hành vào 7 thg 6, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Curtail
  • Graphics
  • Linux

Select Language