Dconf Editor

A graphical tool for editing the dconf database

Dconf Editor is a tool to allow direct editing of the dconf configuration database. This is useful when developing applications that use these settings.

Editing your configuration directly is an advanced feature and may cause applications to not work correctly.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Arnaud B.

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.0.1 phát hành vào 20 thg 9, 2023.

Được dịch một ít

Chỉ một phần nhỏ của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Dconf Editor
  • Linux
  • System

Select Language