Decibels

Play audio files

Current features:

  • Shows the waveform of the track
  • Adjust playback speed
  • Easy seek controls

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.1.7 phát hành vào 29 thg 11, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Audio
  • AudioVideo
  • Decibels
  • Linux
  • Media
  • Music
  • Player

Select Language