Decoder

Quét và tạo mã QR

Một chương trình quét và tạo mã QR đơn giản đến không tưởng.

Các tính năng:

 • Tạo mã QR
 • Quét bằng máy ảnh
 • Quét từ ảnh chụp màn hình
 • Phân tích và hiển thị nội dung mã QR khi có thể

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.4.0 phát hành vào 20 tháng 9, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Code
 • Decoder
 • Generate
 • Linux
 • Ma
 • QR
 • Quet
 • Quét
 • Scan
 • Scanning
 • Tao
 • Tạo
 • Utility