Drawing

Edit screenshots or memes

This basic image editor can resize, crop, or rotate an image, apply simple filters, insert or censor text, and manipulate a selected portion of the picture (cut/copy/paste/drag/…)

And of course, you can draw! Using tools such as the pencil, the straight line, the curve tool, many shapes, several brushes, and their various colors and options.

Supported file types include PNG, JPEG and BMP.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.0.2 phát hành vào 25 tháng 2, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Drawing
  • Graphics
  • Linux
  • Paint
  • Pencil
  • Sketch