Elastic

Design spring animations

Elastic allows to design and export spring physics-based animations to use with libadwaita.

Features:

 • Preview translation, rotation and scaling transformations.
 • See the animation curve and duration on a graph.
 • Drag a handle to see it return back with the spring physics.
 • Export C, JavaScript, Python, Vala or Rust code.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.1.4 phát hành vào 21 tháng 9, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Adwaita
 • Animation
 • Animations
 • Elastic
 • GNOME
 • GTK
 • Linux
 • Spring
 • Utility