Web

Duyệt qua Web

The web browser for GNOME, featuring tight integration with the desktop and a simple and intuitive user interface that allows you to focus on your web pages. If you’re looking for a simple, clean, beautiful view of the web, this is the browser for you.

Web is often referred to by its code name, Epiphany.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.0 phát hành vào 15 tháng 9, 2023.

Được dịch một ít

Chỉ một phần nhỏ của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Browser
  • Epiphany
  • Internet
  • Linux
  • Network
  • Web
  • WebBrowser