Font Downloader

Install fonts from online sources

Have you ever wanted to change the font in your terminal, but didn't want to go through the entire process of searching, downloading and installing a font? This simple to use and adaptive GTK application allows you to search and install fonts directly from Google Fonts' website!

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 8.0.0 phát hành vào 29 tháng 8, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Font Downloader
  • Linux
  • Utility