Xem phông chữ

Ứng dụng xem phông chữ trên hệ thống của bạn

Fonts shows you the fonts installed on your computer for your use as thumbnails. Selecting any thumbnails shows the full view of how the font would look under various sizes.

Fonts also supports installing new font files downloaded in the .ttf and other formats. Fonts may be installed only for your use or made available to all users on the computer.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.0 phát hành vào 18 tháng 9, 2023.

Được dịch một ít

Chỉ một phần nhỏ của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Chu
  • Chư
  • Chữ
  • Fontface
  • Fonts
  • Linux
  • Phong
  • Phông
  • Utility
  • Xem phông chữ