Fragments

Một trình khách BitTorrent

Fragments is an easy to use BitTorrent client. It can be used to transfer files via the BitTorrent protocol, such as videos, music or installation images for Linux distributions.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.1.1 phát hành vào 29 tháng 5, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Bittorrent
  • Download
  • Fragments
  • Linux
  • Magnet
  • P2p
  • Tai ve
  • Torrent
  • Tải về
  • Utility