Hieroglyphic

Find LaTeX symbols

If you work with LaTeX, you know it's difficult to memorize the names of all the symbols. Hieroglyphic allows you to search through over 1000 different LaTeX symbols by sketching.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Main Window
Main Window
Placeholder
Placeholder

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.1.0 phát hành vào 24 thg 4, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Hieroglyphic
  • Linux
  • Utility

Select Language