Identity

Compare images and videos

A program for comparing multiple versions of an image or video.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.6.0 phát hành vào 22 thg 9, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • 2DGraphics
  • AudioVideo
  • Graphics
  • Identity
  • Linux
  • Science
  • Video

Select Language