Khronos

Log the time it took to do tasks

Start logging any task's time to completion, with the ability to stop the timer at any moment, with notifications for longer task sessions.

  • Quit anytime with the shortcut Ctrl + Q

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 4.0.1 phát hành vào 11 thg 10, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Khronos
  • Linux
  • Office

Select Language