Errands

Manage your tasks

Todo application for those who prefer simplicity.

Features:

 • Add, remove, edit tasks and sub-tasks
 • Mark task and sub-tasks as completed
 • Add accent color for each task
 • Drag and Drop support

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.7.6 phát hành vào 22 tháng 9, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Errands
 • Linux
 • List
 • Task manager
 • Tasks
 • To Do
 • Todo
 • Todos
 • Utility