Image Viewer

Xem ảnh

Browse through your images and inspect their metadata with:

 • Fast GPU accelerated image rendering
 • Tiled rendering for vector graphics
 • Extendable and sandboxed image decoding
 • Accessible presentation of the most important metadata.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.3 phát hành vào 12 tháng 5, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • 2DGraphics
 • GNOME
 • GTK
 • Graphics
 • Image Viewer
 • Linux
 • Loupe
 • Picture
 • RasterGraphics
 • Slideshow
 • Viewer