Paper Clip

Edit PDF document metadata

Edit the title, author, keywords and more details of your PDF documents

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 5.0 phát hành vào 27 thg 1, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Office
  • Paper Clip
  • Utility

Select Language