File Shredder

Securely delete your files

File Shredder is a GNOME application used for securely deleting your files that you do not want to be recovered.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.0.0 phát hành vào 25 tháng 3, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • File Shredder
  • FileTools
  • Linux
  • Security
  • Utility