Document Scanner

Make a digital copy of your photos and documents

A really easy way to scan both text and images. You can crop out the bad parts of an image and rotate it if it is the wrong way round. You can print your scans, export them to pdf, or save them in a range of image formats.

This app uses the SANE framework to support most existing scanners.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 19 tháng 3, 2023.

Được dịch một ít

Chỉ một phần nhỏ của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Adf
  • Document Scanner
  • Flatbed
  • Graphics
  • Linux
  • Scan
  • Scanner
  • Scanning