Solanum

Balance working time and break time

Solanum is a time tracking app that uses the pomodoro technique. Work in 4 sessions, with breaks in between each session and one long break after all 4.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Christopher Davis

    he/him or they/them

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 5.0.0 phát hành vào 29 thg 10, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Solanum
  • Utility

Select Language