Sysprof

Profile an application or entire system

Sysprof allows you to profile applications to aid in debugging and optimization.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.beta phát hành vào 7 tháng 8, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Sysprof