Telegraph

Write and decode morse

Telegraph is a simple Morse translator, start typing your message to see the resulting Morse code and vice versa.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.1.7 phát hành vào 17 tháng 6, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Code
  • Linux
  • Morse
  • Telegraph
  • Translate
  • Translator
  • Utility